Tarieven


In veel gevallen komt u in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar of gemeente. Kijk voor meer informatie op de vergoeding pagina.


Een kindsessie (1 uur)
€ 67,-
Ouderbegeleidingsgesprek (1 uur)€ 67,-
Een doorverwijzing plus rapportage/ schrift. Verslaglegging€ 67,-
School- of thuisobservaties€ 67,-


  • De ouders/voogd van het kind verplichten zich de betaling per sessie Integratieve Kindertherapie, evaluatiegesprek, bezoek buiten de praktijk of doorverwijzing/rapportage/schriftelijke verslaglegging, aan de therapeut te voldoen. De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een (maandelijkse) factuur van de therapeut.
  • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de ouders/voogd van het kind in rekening te brengen.
  • Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien ouders/voogd van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de therapeut zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/voogd van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.